Cena miejsca postojowego w garażu na Osiedlu "Wesoła Residence II" 30 000 PLN Brutto


PROSPEKT INFORMACYJNY
INWESTYCJA MIESZKANIOWA         
Wesoła Residence                                                   
05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Armii Krajowej 76/78
 
Inwestor:
Miglack Michał Łącki
ul. Korkowa 45/1, 04-502 Warszawa
NIP 113-001-99-90
Tel.+48 601 240 940
miglack@miglack.pl
www.miglack.pl
 
Szanowni Państwo.
Prospekt informacyjny został opracowany na podstawie
Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
Budowa oraz sprzedaż rozpoczęły się przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej z dnia 29 kwietnia 2012 roku. Przedsięwzięcie deweloperskie nie posiada rachunku powierniczego otwartego ani zamkniętego, a źródłem finansowania są środki własne dewelopera oraz wpłaty klientów.
 
Dane oraz zawarte w nim informacje przygotowane zostały przy zachowaniu maksymalnej rzetelności i staranności.           
 
CZĘŚĆ OGÓLNA
 
I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
 
DANE DEWELOPERA
Deweloper Miglack Michał Łącki
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
 
 
Adres ul. Korkowa 45/1, 04-502 Warszawa
 
 
Nr NIP i REGON (NIP) (REGON)
113-001-99-90 012018054
Nr telefonu +48 603 240 131, +48 601 240 940
Adres poczty elektronicznej biuro@miglack.pl
miglack@miglack.pl
Adres strony internetowej
dewelopera
www.miglack.pl
 
II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
 
Przeciwko Deweloperowi nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100.000 zł.
 
HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
Zakres działalności firmy Miglack obejmuje wszystkie etapy realizacji projektu deweloperskiego, począwszy od wyszukania i zakupienia działki, poprzez przygotowanie projektu architektonicznego budynku, wybór podwykonawców, nadzorowanie prowadzonej budowy, aż do przekazania gotowych mieszkań i lokali nowym Nabywcom.
PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
Adres BUDYNEK KORKOWA 44; ul. Korkowa 44, 04-502 WARSZAWA;
Budynek mieszkalny z garażem podziemnym.
Data rozpoczęcia 2003 r.
Data wydania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie
2006 r.
PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
Adres OSIEDLE „VILLA ANIN” ul. I Poprzeczna 17; 04-603 WARSZAWA;
Dwa budynki mieszkalne z garażem podziemnym.
Data rozpoczęcia 2007 r.
Data wydania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie
2009 r.
PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
Adres „OSIEDLE MICHAŁÓWEK” Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej;
Michałówek gmina Wiązowna; powiat otwocki; 18 budynków.
Data rozpoczęcia OD 2008 r.
Data wydania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie
DO 2016 r.
OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE
Adres „OSIEDLE GOCŁAWEK” ul. Rezedowa 3, 04-232 Warszawa.
Budynek mieszkalny z garażem podziemnym.
Data rozpoczęcia OD 2012 r.
Data wydania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie
DO 2015 r.
OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE
Adres BLIŹNIAKI FALENICA ul. Włókiennicza 43 A
Budynek 2 lokalowy w zabudowaniu bliźniaczym
Data rozpoczęcia OD 2015 r.
Data wydania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie
DO 2016 r.
 
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU
Adres i nr działki ewidencyjnej 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Armii Krajowej 76/78 Działka Nr 73 i 74/1 obręb 8-04-07
Nr księgi wieczystej KW Nr WA6M/00476323/6
Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej Brak
W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Nie dotyczy
Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek przeznaczenie w planie Brak obowiązującego planu
  dopuszczalna wysokość zabudowy Brak obowiązującego planu
  dopuszczalny procent zabudowy działki Brak obowiązującego planu
Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu
1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach
Brak informacji

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW
Czy jest pozwolenie na budowę  
Czy pozwolenie na budowę jest
ostateczne
Tak ostateczne w dniu 16.04.2012 roku
Czy pozwolenie na budowę jest
zaskarżone
 
Nr pozwolenia na budowę oraz
nazwa organu, który je wydał
W dniu 20.03.2012 roku decyzją nr 41/2012, wydaną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Planowany termin rozpoczęcia
i zakończenia prac budowlanych
Termin rozpoczęcia inwestycji: pierwszy wpis w dzienniku budowy 19.04.2012 roku
Planowany termin zakończenia budowy: 01.12.2018 roku
Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Planowany termin przeniesienia prawa własności nieruchomości do 20.12.2018 roku
Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych o następujących parametrach:
pow. całkowita cz. nadziemnej 6x950,9 m2
pow. całkowita cz. podziemnej 2268,4 m2
pow. użytkowa mieszkań           950,9 m2
16 lokali mieszkalnych na czterech kondygnacjach o powierzchni od 45,9 m2 do 63,7 m2,
116 miejsc postojowych w garażach podziemnym,
 
12 miejsc postojowych naziemnych
Powierzchnie garaży przyjęto z powierzchni projektowej która może ulec zmianie.
 
Sposób pomiaru powierzchni lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Pomiar Lokalu zostanie dokonany w oparciu o Normę PN-ISO 9836:1997
Zamierzony sposób i procentowy
udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego
Środki własne oraz wpłaty klientów
 
Nie dotyczy

Główne zasady funkcjonowania
wybranego rodzaju zabezpieczenia
środków nabywcy
 
Nie dotyczy
Nazwa instytucji zapewniającej
bezpieczeństwo środków nabywcy
 
Nie dotyczy
 
Harmonogram przedsięwzięcia
deweloperskiego, w etapach
 
Etap I – stan „0” -  do 01.08.2016 roku, koszt etapu 10% ogólnej kwoty kosztów
Etap II – stan surowy zamknięty -  do 30.06.2017 roku, koszt etapu 25% ogólnej kwoty kosztów
Etap III – instalacje i wykończenie -  do 31.12.2017 roku, koszt etapu 25% ogólnej kwoty kosztów
Etap IV – odbiory i pozostałe prace związane z zagospodarowaniem terenu, zielona architektura -  do 30.06.2018 roku, koszt etapu 20% ogólnej kwoty kosztów
Etap V – umowa przyrzeczona, odbiór - do 20.12.2018 roku, koszt etapu 20% ogólnej kwoty kosztów
 
Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji  
Cena przedmiotu umowy nie podlega żadnej waloryzacji.
Cena została ustalona w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług (VAT) obowiązującą w dniu zawarcia Umowy. W przypadku obniżenia stawki VAT przed dokonaniem zapłaty poszczególnych kwot na poczet Ceny, ulegną one odpowiedniemu zmniejszeniu. W przypadku podwyższenia stawki VAT przed dokonaniem zapłaty poszczególnych kwot na poczet Ceny, Deweloper może odpowiednio podwyższyć nieuiszczone jeszcze części Ceny.
W przypadku skorzystania przez Dewelopera z uprawnienia do odpowiedniego podwyższenia Ceny, Nabywca ma prawo do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tym przedmiocie.
 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ
 
WARUNKI ODSTĄPIENIA PRZEZ NABYWCĘ
 
Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy jeżeli:
Umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy,
Informacje zawarte w Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy,
Deweloper nie doręczył Nabywcy zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie, których zawarto Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy, prospekt informacyjny, na podstawie, którego zawarto Umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy,
W przypadkach, o których mowa wyżej Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia,
Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę Prawa Własności Lokalu mieszkalnego, w terminie określonym w Umowie. W takim przypadku, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy, Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na zawarcia Umowy Przeniesienia Własności Lokalu Mieszkalnego, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy,
W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa wyżej, Umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy,
Nabywca może odstąpić od niniejszej Umowy z winy Dewelopera jeżeli zwłoka w
zakończeniu budowy będzie dłuższa niż 90 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w Umowie, z tym że w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnej od Dewelopera, odnotowanej w dzienniku budowy i uniemożliwiającej
wykonywanie umowy przez Dewelopera, termin 90 dni będzie wydłużony o czas trwania tej okoliczności. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nabywcę z winy Dewelopera, Deweloper zwróci wpłaconą przez Nabywcę kwotę, a Nabywca ma prawo żądać dodatkowo kary umownej w wysokości 5% Ceny brutto,
Nabywca może odstąpić od niniejszej Umowy z winy Dewelopera, jeżeli zwłoka
Dewelopera w podpisaniu Umowy Przeniesienia Własności Lokalu w formie aktu notarialnego będzie dłuższa niż 120 dni od terminu określonego w Umowie,
W przypadku odstąpienia od Umowy, Deweloper zwróci wpłaconą przez Nabywcę kwotę, a Nabywca ma prawo żądać dodatkowo kary umownej w wysokości 5% Ceny brutto,
Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie w razie odstąpienia przez Kupującego Deweloper zwróci wpłaconą przez Nabywcę kwotę, pomniejszoną o karę umowną w wysokości 5% Ceny brutto,
 
WARUNKI ODSTĄPIENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO
 
Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej zgodnie z Umową, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej.
Za siłę wyższą strony rozumieją nadzwyczajne zjawiska przyrody, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować,
Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku niestawienia się Nabywcy do Odbioru Lokalu lub podpisania Umowy Przeniesienia Własności Lokalu, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie, co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej, Deweloper może odstąpić od niniejszej Umowy z winy Nabywcy, w przypadku jeżeli zwłoka w zapłacie którejkolwiek z rat określonych w harmonogramie wpłat jest dłuższa niż 60 dni,
W takim przypadku Deweloper zwróci wpłaconą przez Nabywcę kwotę,
Developer ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5% Ceny brutto,
Deweloper może odstąpić od niniejszej Umowy z winy Nabywcy, w przypadku, gdy
Nabywca ani jego właściwie umocowany przedstawiciel po raz drugi nie przystąpił do Odbioru Lokalu w terminie wyznaczonym przez Dewelopera. W takim przypadku Deweloper zwróci wpłaconą przez Nabywcę kwotę, Developer ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5% Ceny brutto,
Deweloper może odstąpić od niniejszej Umowy z winy Nabywcy, w przypadku gdy Nabywca po raz drugi nie przystąpi do podpisania Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Dewelopera. W takim przypadku Deweloper zwróci wpłaconą przez Nabywcę kwotę, pomniejszoną o karę umowną w wysokości 5% Ceny brutto,
Deweloper może odstąpić od Umowy z winy Nabywcy, w przypadku gdy Nabywca odmawia złożenia pełnomocnictw w Przyrzeczonej Umowie Sprzedaży w formie aktu notarialnego, do których zobowiązał się w Umowie Deweloperskiej. W takim przypadku Deweloper zwróci wpłaconą przez Nabywcę kwotę, pomniejszoną o karę umowną w wysokości 5% Ceny brutto.
 
INNE INFORMACJE
Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego - na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własnościalbo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych:
Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z:
1)  aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
2)  kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3)  kopią pozwolenia na budowę;
4)  sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej;
5)  projektem architektoniczno-budowlanym:
 
W LOKALU PRZEDSIĘBIORSTWA W GODZINACH PRACY BIURA OSOBA ZAINTERESOWANA ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ MOŻE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI :
  1. AKTUALNYM STANEM KSIĘGI WIECZYSTEJ PROWADZONEJ DLA NIERUCHOMOŚCI
  2. KOPIĄ AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  3. KOPIĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ
  4. SPRAWOZDANIEM DEWELOPERA ZA OSTATNIE DWA LATA
  5. PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM
 
ODBIÓR I PRZEKAZANIE LOKALU
 
1. Celem sprawdzenia jakości i zgodności wybudowanego Lokalu z planem Lokalu
(zał. nr 1), zostanie przeprowadzony Odbiór Lokalu. Deweloper powiadomi Nabywcę o terminie Odbioru z 14 dniowym wyprzedzeniem zgodnie z §15 Niniejszej Umowy.
2. Przystąpienie do Odbioru Lokalu nastąpi pod warunkiem uregulowania wszystkich
 wymagalnych płatności przez Nabywcę.
3. Z przeprowadzonego Odbioru Lokalu sporządzony zostanie Protokół Odbioru             Lokalu podpisany przez przedstawiciela Dewelopera i Nabywcę. Do Protokołu Nabywca może zgłosić wady Lokalu. Wady ujęte w Protokole Odbioru winny być szczegółowo opisane, a Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach, o ile nie złoży powyższych oświadczeń już w trakcie dokonywania odbioru. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru, usunąć uznane wady Lokalu, chyba, że jest to technologicznie niemożliwe, wtedy Strony ustalą nowy termin usunięcia wad. Jeżeli Deweloper mimo zachowania należytej staranności nie usunie wad w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad, wraz z uzasadnieniem opóźnienia.
4. Po usunięciu wad Deweloper ponownie wezwie Nabywcę do dokonania Odbioru.    5. Deweloper podczas Odbioru zapewni udział Inspektora Nadzoru, który udzieli wyjaśnień, a w przypadku występowania ewentualnych wad - dokona ich weryfikacji.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Prospekcie, do odpowiedzialności    Dewelopera za wady fizyczne i prawne Lokalu mieszkalnego, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi.
7. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy w przypadku drugiego niestawienia się
na Odbiór Lokalu przez Nabywcę .
8. Nabywca nie może odmówić dokonania Odbioru Lokalu, gdy pozostają do wykonania prace dotyczące zagospodarowania terenu, małej architektury lub innych robót wykończeniowych nie dotyczących bezpośrednio Lokalu.
9. Po uzyskaniu przez Dewelopera pozwolenia na użytkowanie budynku, Nabywca       zostanie poinformowany z 14 dniowym wyprzedzeniem w sposób o terminie Przekazania Lokalu, w trakcie którego Strony podpiszą Protokół Przekazania Lokalu, przekazany zostanie komplet kluczy i zostaną spisane stany liczników
 
CZĘŚĆ INDYWIDUALNA
 
CENA
 
Zestawienie cen dostępnych mieszkań w inwestycji ”Wesoła Residence” zgodne ze stanem na dzień 21.04.2012 rok.
Cena miejsca postojowego w  garażu podziemnym:
Standardowe - 22000.00 PLN/brutto
 
OKREŚLENIE POŁOŻENIA ORAZ ISTOTNYCH CECH BUDYNKU
 
 LICZBA KONDYGNACJI
6 Budynków czterokondygnacyjnych z garażami podziemnymi.
TECHNOLOGIA WYKONANIA
Konstrukcja budynków wykonana w technologii szkieletu żelbetowego.
STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH W CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKÓW I TERENIU WOKÓŁ
Zagospodarowanie terenu.
6 Wolnostojących obiektów budowanych na działce własnej.
Działka przy ulicy Armii Krajowej 76/78.
Budynki przystosowane do ochrony - monitoring terenu CCTV.
Zieleń ogólnodostępna.
Mała architektura i ogrodzenie.    
Teren ogrodzony od działek sąsiadujących ogrodzeniem murowano – metalowym.
Chodniki przed budynkami.
W strefie wejściowej nawierzchnia kamienna oraz zieleń niska w donicach, ławka, oświetlenie terenu wejścia.
Dojścia, chodniki, wjazdy wykonane z kostki betonowej.
Plac zabaw dla dzieci usytuowany między budynkami D i F, przy południowym ogrodzeniu; drewniany zestaw zabawowy:  drabinka, zjeżdżalnia, piaskownica.
Dodatkowo ławki dla rodziców i oświetlenie niskie.
Miejsca gromadzenia odpadków:
Śmietnik wolnostojący na terenie osiedla.
Standard wykonania budynków - części wspólne
Konstrukcja - Szkielet żelbetowy.
Ściany zewnętrzne - Ściany z bloczków typu POROTHERM lub SILKA grubość
18,8 cm, częściowo występujące w ścianach zewnętrznych słupy i filary żelbetowe.
Ściany między lokalowe z bloczków typu Silka grubość 18 cm, częściowo występujące w ścianach zewnętrznych słupy i filary żelbetowe.
Ściany wewnętrzne działowe z bloczków typu ORTH grubość 8 cm.
Elewacje pokryte tynkiem cienkowarstwowym z izolacją cieplną.
Dach mansardowy, więźba dachowa drewniana, kryty blachą 0,5mm systemową, izolowany termicznie.
Odwodnienie dachów głównych grawitacyjne pionami zewnętrznymi.
Posadzki:
Wiatrołap, korytarze, klatki schodowe, hall windowy: płytki gres klasy np. Nowa Gala.
Okna, drzwi, bramy:
- Drzwi wejściowe do budynku - ślusarka aluminiowa ze szkłem bezpiecznym,
- Drzwi korytarzowe - przeciwpożarowe EI30, aluminiowe przeszklone
z samozamykaczami,
- Wykończenie ścian - tynk gipsowy malowany farbami wysokiej jakości,
- Skrzynki na listy wbudowane w ścianę ogrodzenia przy wejściu od ul. Armii Krajowej,
- Wycieraczki: systemowe PCV/aluminiowe, zagłębione w posadzce wiatrołapu.
Korytarze piętrowe:
- Wykończenie ścian - tynk gipsowy malowany farbami wysokiej jakości,
- Portale wind wykończone gresem polerowanym wysokiej jakości.
Instalacje:    
I. Wentylacja mechaniczna w garażach i grawitacyjna,
II. Centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wodno - kanalizacyjne z tworzyw sztucznych,
III. Opomiarowanie zużycia energii elektrycznej, wody, c.o. w szafkach zabudowanych w strefie komunikacji ogólnej,
IV. Elektryczna - podtynkowa, kable miedziane,
V. Domofonowa - w mieszkaniach, z możliwością zainstalowania wideo domofonu,
Windy:         
- Jedna winda osobowa dostępna z poziomu garażu dla każdego budynku. 
Inne:
- budynki przystosowane do stałego monitoringu (kamery),
- budynki przystosowane dla osób niepełnosprawnych na każdym poziomie wraz
z garażami, wejście na parter z poziomu terenu.
Standard garaży wielostanowiskowych:
- Ściany zewnętrzne Konstrukcyjne i słupy żelbetowe monolityczne - beton w naturalnej strukturze, malowany farbami do betonu,
- Posadzki - posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo i zacierana, z wyznaczonymi i oznakowanymi (numeracja) miejscami parkingowymi, bezspadkowe korytka odwodnień liniowych wzdłuż traktów komunikacyjnych,
- Drzwi: Bramy i drzwi stalowe zgodne z wymaganiami pożarowymi - do przedsionków ppoż., przedsionków windowych z częściowym przeszkleniem i pomieszczeń technicznych,
- Bramy garażowe wjazdowe - segmentowe, sterowane pilotem.
Instalacje
- Wentylacja mechaniczna wywiewna,
- Instalacja hydrantowa,
- Instalacja elektryczna - oprawy produkcji krajowej,
- Instalacja kanalizacji - odwodnienia liniowe podłączone do sieci kanalizacyjnej
przez separator resztek ropopochodnych.
Inne:
- Oznakowanie ostrzegawcze na krawędzi słupów i ścian w garażu,
- Posadzka betonowa.
Standard wykonania budynków - Standard mieszkań
Drzwi wejściowe antywłamaniowe klasy RC 3 producent PTZ lub równoważne.
Ściany wydzieleń międzylokalowych i korytarzowych:
- wypełniające z bloczków wapienno - piaskowych typu Silka 18cm (międzylokalowe) o
podwyższonej izolacyjności akustycznej, ściany konstrukcyjne żelbetowe, słupy żelbetowe wypełnione z bloczków typu POROTHERM grubość 18,8 cm.
Ściany wewnętrzne działowe:
- wykonane z bloczków gipsowych typu ORTH Multigips grubości 8 cm - ściany działowe pokój dzienny, sypialnie, łazienki obudowy pionów wentylacyjno-kanalizacyjnych lub bloczki gazobetonowe.
Tynki ścian i sufitów 
Tynki gipsowe kat III. nakładane maszynowo, z zaznaczonymi elementami konstrukcyjnymi  oraz  elementami narażonymi na pęknięcia.
W przypadku ścian z bloczków typu Silka i bloczków gazobetonowych zacierane, w przypadku ścian z bloczków gipsowych - specjalna systemowa masa szpachlowa.
Podłoże pod posadzki szlichta cementowa zatarta na ostro, o wysokiej izolacyjności akustycznej (na dwóch warstwach styropianu o łącznej grubości 10 cm).
Okna PCV profil ciepły pięciokomorowy biały, szklone zestawem szyb o współczynniku U=1,0 W/m2K, z funkcją mikro uchylenia w każdym pomieszczeniu mieszkalnym, co najmniej jeden zestaw okienny uchylno-rozwieralny nawiewniki w dolnej lub górnej części ram okiennych dla zapewnienia wymaganej infiltracji powietrza.
Drzwi wewnętrzne otwory przygotowane do montażu ościeżnic i drzwi.
Instalacje     
- Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach wentylowanych anemostaty,
- Centralnego ogrzewania - z tworzyw sztucznych w rurach osłonowych w systemie trójnikowym, rury rozprowadzane w warstwach podbudowy posadzki, podejścia do grzejników ze ściany, grzejniki płytowe, w łazienkach grzejnik rurowy drabinkowy - podejście ze ściany, indywidualne opomiarowanie na korytarzu.
Ciepłej wody użytkowej i wody zimnej - z tworzyw sztucznych, rozprowadzane do miejsca usytuowania poboru w warstwach podbudowy posadzki, w kuchni - fragment podejścia pionowego i poziomego - natynkowo.
Pomiar ciepłej wody na korytarzu.
Kanalizacja - z PCV, podejścia nawierzchniowo, częściowo podejścia w podbudowach posadzek, podejście do WC - zakończone trójnikiem na pionie instalacyjnym.
Elektryczna - podtynkowa, miedziana, z zabezpieczeniem anty porażeniowym, tablica mieszkaniowa (TM) wbudowana nad drzwiami wejściowymi, osprzęt produkcji krajowej.
W kuchni - dla kuchni elektrycznej wypust z kostką zaciskową umieszczoną w puszce (odrębnie zabezpieczone w TM), gniazda wtykowe dla okapu i zmywarki.
W sypialniach - 3 gniazda wtykowe, w pokoju dziennym 5 gniazd wtykowych
i inne słaboprądowe: RTV/Internet/telefon - gniazdo w pokoju dziennym i największej sypialni; domofon z możliwością montażu indywidualnego aparatu wideo domofonu w mieszkaniu, dzwonek.
Balkony:
- Posadzki: gres (mat, satyna) mrozoodporny, antypoślizgowy lub wykonane z żywicy,
- Balustrady zewnętrzne stalowe ocynkowane malowane proszkowo, pochwyt stalowy, wypełnienie ażurowe, częściowo balustrady pełne z pochwytem stalowym.
LICZBA LOKALI W KAŻDYM BUDYNKU
16 lokali mieszkalnych na trzech kondygnacjach o powierzchni od 45,9 m2 do 63,7 m2
LICZBA MIEJSC GARAŻOWYCH
116 miejsc garażowych w 6 budynkach
DOSTĘPNE MEDIA W BUDYNKU
Budynki osiedla Wesoła Residence przyłączone będą do:
Sieci wodociągowej miejskiej;
Sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
Sieci gazu ziemnego średniego ciśnienia;
Sieci elektroenergetycznej;
Sieci telekomunikacyjnej kablowej;
W budynkach osiedla Wesoła Residence zaprojektowano następujące instalacje:
 Instalację wodno-kanalizacyjną;
 Instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej przygotowywanej we własnej kotłowni;
Instalację hydrantową;
Odwodnienie posadzek garażowych;
Instalację kanalizacji deszczowej;
Wentylację grawitacyjną dla pomieszczeń mieszkalnych;  
Instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej z garażu;
Instalację elektryczną i teletechniczną;
Instalację domofonową;
 DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ
Zespół budynków z dostępem do drogi publicznej - ulicy Armii Krajowej od strony północnej.
MDM 2018, Miglack, Osiedle Gocławek, Wesoła Residence, Osiedle Michałówek, mieszkania Warszawa, Rodzina na Swoim, Singiel na Swoim, domy Warszawa, domy Michałówek, bliźniaki, mieszkania 2 pokojowe, mieszkania 3 pokojowe, segmenty, MDM, mieszkania dla młodych, mieszkanie dla mlodych, mieszkania z ogródkiem, Falenica, mieszkania Wawer, dom Wawer, Wesoła, Armii Krajowej, lokale mieszkalne, lokale, apartamenty, dom, bliźniak, połówka bliźniaka, kameralne osiedle, 2 pokoje, 3 pokoje, mieszkanie, deweloper, deweloperskie, nowe osiedle, nowe mieszkania, dom Falenica, rynek pierwotny, oddane do użytkowania, nieruchomości, bezpośrednio, kupie mieszkanie, sprzedam mieszkanie, inwestycje deweloperskie, bez agenta, bez prowizji, standard developerski, garaż podziemny, dla osób niepełnosprawnych, plac zabaw, balkon, z balkonem, winda, z windą,